Titanias deponidemning

by Halfdan Carstens
Demningen foran landdeponiet er lett synlig fra Riksvei 44. Bedriften har konsesjon for å bygge opp demningen til 300 meter, et nivå som vil bli nådd mellom 2021 og 2024. Foto: Halfdan Carstens
Landdeponiet i Rogaland Landdeponiet som Titania har bygget i Rogaland er landets eneste i tilknytning til et bergverk. Avgangen fra bergverket blir altså i dette tilfellet lagret på land. Andre bergverk i Norge lagrer avfallet i tilstøtende fjorder.

Geologisk forklaring av lokaliteten

«For å utvinne illmenitt (FeTiO3) må bergarten (noritt) knuses til under 0,5mm og det dannes derfor store menger slam som består av finkornet sand og silt. Bergarten inneholder en god del magnetitt (Fe304) som separeres magnetisk, og illmenitten separeres uten bruk av kjemikalier fordi den er tyngre. Den mest finkornete fraksjonen separeres fra ved flotasjon hvor det brukes en flotasjonsveske basert på treolje, parafin og litt svovelsyre. Slammet har derfor en sammensetning som er svært lik de bergartene som finnes i området, og det er ikke påvist noen toksiske effekter av de små mengdene med flotasjonsvæske som brukes.» Per Aagaard og Knut Bjørlykke, forskning.no. Titania deponerer 300 tonn/time med avgang (noritt) og 1300 m3/time med vann. Selve deponiet har et areal på 1,3 km2 og er begrenset av naturlig topografi og 9 halvtette dammer.

Turbeskrivelse

Demningen er lett synlig fra Riksvei 44, ca. 25 min kjøring fra Sokndal (Hauge i Dalane).  Det er ingen vei opp til selve demningen.

Lenker

Naturvernere lager naturkatastrofe